Salg af kontorartikler til butikker

oprettet d. under e-handel

Der er naturligvis stor forskel på at købe sine produkter eksempelvis kontorartikler i en fysisk butik i stedet for på nettet. I den fysiske butik har du mulighed for at holde ved, se og måske afprøve diverse kontorartikler inden du køber dem. Dermed har de fysiske butikker af kontorartikler muligheden for at give deres kunder en købs oplevelse, hvorimod online forhandlerne af kontorartikler ikke helt kan give den samme service. Så er der til gengæld nogle andre parametre man kan benytte når man skal sælge kontorartikler online til danske forbrugere og virksomheder. Eksempelvis er der oplevelsen i at modtage en pakke, og her spiller valg af emballage og andre faktorer ind. Men det korte af det lange er at man som online forhandler af kontorartikler faktisk ikke kan give den samme købs oplevelse som de fysiske butikker.
 

Fordele ved online handel

Nogen kunder benytter sig dog også af muligheden for at undersøge produkterne i butikken før de vælger at købe sine kontorartikler online. Det giver selvsagt et irritations moment til fysiske butikker som sælger kontorartikler, og andre produkter for den sags skyld. Selv om mange fysiske forretninger kan være træt af online forhandlerne, så kan det faktisk tænkes at disse har nogle fordele af online handel også. De fleste butikker er medlem af en eller anden indkøbs forening eller kæde hvor de kan lave deres indkøb til den bedste pris. Men ind imellem ligger forretningerne måske med nogle sær produkter som ikke kan købes til rette pris hos deres indkøbskæde. Et godt eksempel på dette er boblekuverter. Her hos kontorartikler har vi boblekuverterne ekstremt billigt. Faktisk er vi nok blandt landets billigste med boblekuverter. Dette er der enkelte fysiske butikker med kontorartikler som faktisk benytter sig af. En boblekuvert kan koste op imod 10 – 15 kroner i en forretning med kontorartikler, men hos os kan man købe boblekuverter til under en krone stykket. Naturligvis har vi kun hele kasser med boblekuverter, men vi har også kasser med boblekuverter i forskellige størrelser. Dette betyder at vi faktisk har flere kunder der køber deres boblekuverter hos os, til trods for at vi nok må betragtes som en konkurrent inden for kontorartikler. Men de sparer stadig en masse penge på at købe sine boblekuverter hos os.
 

Vores egen import af kontorartikler

Vi har endnu ikke så meget inden for kontorartikler hvor vi har vores egen import. Men der er ingen tvivl om at I takt med at vi vækster, så vil antallet af kontorartikler som vi tager hjem fra udlandet også stige. Derfor kan man sagtens forestille sig, at fysiske butikker i fremtiden også vil vælge at købe enkelte af vores kontorartikler fra vores import. Dertil er vi dog ikke kommet endnu, men fremtiden vil vise hvad der er af muligheder på denne front. Indtil videre må vi nøjes med at sælge billige boblekuverter, så skal salget af kontorartikler nok komme når vi er blevet endnu større.

Ingen kommentar(er)
Skriv din kommentar